Revize ocelové konstrukce pro Somerston Olympia CZ, s.r.o.

 • reklamní pilon - revize ocelové konstrukce

 • Revize ocelových konstrukcí pro AES Bohemia

 • potrubní mosty
 • ocelové haly
 • vnější zauhlování
 • konstrukce uvnitř kotelny - ochozí lávky, schodiště
 • požární žebříky


 • Revize provádíme s ohledem na tyto normy:

 • ČSN 732601 - Provádění ocelových konstrukcí
 • ČSN 732602 - Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií
 • ČSN EN 970 - Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola
 • NV č.: 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • NV č.: 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • ČSN EN ISO 12944 (1-8) - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy
 • EN 26 520 - Tyče čtvercové z ocelí tříd 11 a 12 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12

 •